מיסוי עובד תושב חו"ל בעל אשרת סטודנט

שאלה:

כיצד ממסים עובד תושב חו"ל בעל אשרת סטודנט? האם חייבים לשלם בגינו היטל עובדים זרים? מה בנוגע לתשלום דמי ביטוח לאומי? מה בנוגע לנקודות זיכוי? האם הוא מוגדר כתושב חו"ל זכאי?

התשובה:

לצורך קביעת תושבותו הן לעניין פקודת מס הכנסה והן לעניין ביטוח לאומי, יש לבחון סוגייה זו עם יועצים מקצועיים. כהנחת פתרון, אניח כי המדובר בעובד שהינו תושב חוץ.

תשלום היטל עובדים זרים –

תחילה יש לבחון האם אכן מדובר ב"עובד זר" בהתאם להגדרה המופיעה בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים"). "עובד זר" מוגדר בחוק עובדים זרים-  "עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה;"

כמו כן, היטל עובדים זרים נקבע בפרק י' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג- 2003 (להלן:"חוק ההיטל").

תשומת הלב, כי עובד זר זה אינו תושב ישראל לעניין חוק ההיטל, וזאת למרות העובדה שיכול והוא יסווג כתושב ישראל בהתאם לחוקים אחרים. עמדה זו אף קיבלה חיזוק בפס"ד טלרום (עמ"ה 1061/07), בו נקבע כי עובד זר אינו יכול להיחשב כתושב ישראל לעניין תשלום ההיטל.

מקום בו מדובר בעובד זר כהגדרתו בחוק, אזי יש לשלם בגינו את ההיטל. עם זאת, מוצע לבחון, האם העובד האמור זכאי להנות מאחד הפטורים הספציפיים המנויים בחוק במסגרת סעיף 44 לחוק ההיטל וכפועל יוצא לא יידרש לשלם בגינו את ההיטל.

עפ"י סעיף 45 לחוק ההיטל והתיקונים שבעקבותיו, מעסיק חייב בהיטל בשיעור של 20%  מסך כל ההכנסה של העובד הזר ששילם בשנת המס.

עפ"י סעיף 46 לחוק, המעסיק ישלם את ההיטל במועדים שנקבעו לתשלום מס שנוכה במקור מהכנסתו של העובד הזר.

כמו כן, נקבע בסעיף 47 לחוק כי:

 "הוראות פקודת מ"ה יחולו, בשינויים המחייבים, על ההיטל כאילו היה מס שיש לנכותו מההכנסה של העובד הזר, לרבות ההוראות שעניינן דיווח, גביה ועונשין אלא אם כן נקבע אחרת לעניין מסוים לפי פרק זה, ויראו מעסיק שלא שילם את ההיטל כמי שניכה מס במקור ולא שילם אותו לפקיד השומה כאמור בסעיף 219 לפקודה".

ביטוח לאומי –

בשאלתך לא צויין האם המדובר בעובד זר ממדינת אמנה או בעובד שאינו ממדינת אמנה. כמו כן, לא צויין מה סוג האשרה שמחזיק אותו עובד (אשרות מסוג ב/1, ב/2, ב/3, ב/4 ,לרבות רישיון עבודה).

ככל שמדובר בעובד ממדינת אמנה, כלומר מדינה אחרת שמדינת ישראל חתומה עימה על אמנה לביטחון סוציאלי אשר כוללת גם זכויות לענפי ביטוח מסויים, אזי העובד הזר יהיה מבוטח בישראל באותם ענפי הביטוח המפורטים באמנה, וזאת בנוסף על ענפי הביטוח בהם הוא מבוטח בהם כתושב חוץ שעובד בישראל ושבגינן הוא משלם דמי ביטוח לאומי בישראל (תשומת הלב- האמנות בין המדינות אינן כוללת התייחסות לביטוח בריאות).

ביום 13.3.2011 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר הכולל הנחיות בדבר תשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובדים זרים ממדינות אמנה שמועסקים בישראל.

על פי הנחיות המוסד לביטוח לאומי כל מעסיק בארץ המעסיק עובד זר שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מאחת המדינות שנכרתה עימן אמנה לביטחון סוציאלי שכוללת ענפי ביטוח מסוימים, חייב לדווח למוסד לביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי (ללא דמי ביטוח בריאות) על פי הכללים שחלים על עובד תושב ישראל.

ככל שמדובר בעובד ממדינה שאינה מדינת אמנה, הוא יחוייב בדמי ביטוח כתושב חוץ ולא יהיה מבוטח בענפי ביטוח מסויים בהם מבוטח אותו עובד תושב חוץ ממדינת אמנה.

זכאות העובד לנקודות זיכוי כתושב –

שאלת זכאותו של העובד הזר לנקודות זיכוי כתושב בהתאם להוראות סעיף 34 לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), תיבחן בהתאם להגדרת "תושב" המצוייה בסעיף 1 לפקודה.

כפי שציינתי קודם, הגדרת "תושב" בחוק עובדים זרים שאליו מפנה חוק ההיטל שונה מהגדרת תושב בפקודת מס הכנסה, לפיכך, ייתכן שלצורך הפקודה העובד הזר ייחשב "תושב", על השלכות המס הנובעות מכך, ולצורך חוק ההיטל הוא לא ייחשב "תושב", על ההשלכות הנובעות מכך לעניין תשלום ההיטל.

להרשמה לעדכוני המס של עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני

תפריט נגישות