רווח הון בחברת אינטרנט

שאלה:

פעילות הקבוצה:

פעילות פרסום באינטרנטעובד שכיר בקבוצה, הקים חברה יחד עם המעביד, תחילה החזיק 100% ומייד אחרי ההקמה בוצעה הקצאה למעביד והעובד ירד ל-אחוז.

העובד ניהל את החברה ואת צוות העובדים בשנתיים האחרונות. רווחיות החברה, כ-7.5 מיליון ₪ לשנה רווח נקי.

היום, העובד מוכר את האחזקה שלו למעביד ב-30 אלף דולר(קרי שווי של 3 מיליון $).  מיד לאחר המכירה מתעתד המעביד למכור את כל ההחזקה בחברה לפי שווי של 6 מיליון  דולר.

מוסכם כי:

העובד צריך להיפגש נטו עם 22.5 אלף דולר.

המטרה שלי:

להעביר את כל סיכוני המס למעביד, הלקוח שלי הוא העובד.

התכנית:

לדווח על תמורה של 30 אלף דולר אבל על שווי הוגן של 60 אלף דולר, ושהמעסיק שישלם את הפרש המס. או לחלופין לבקש שההטבה תבוא לידי ביטוי בתלוש השכר לפי 3(ט) ותגולם על ידי המעסיק.

מה עדיף? והאם יש פיתרון נוסף?

תשובה:

בנתוני השאלה שלעיל קיימים מספר אירועי מס שיש להתייחס אליהם. להלן ציון אירועי המס:

אירוע ראשון:

העובד הקים חברה בה החזיק כבעל מניות בשיעור של 100%.

בסמוך לאחר הקמת החברה, בוצעה הקצאה שדיללה את אחזקותיו של בעל  המניות "העובד" ל-1% בחברה.

עולה השאלה האם תמורת ההקצאה שולמה לעובד בכובעו כבעל מניות או הוזרמה לחברה?

ככל שהתמורה שולמה לעובד/בעל המניות-הרי המדובר בארוע מס במישור ההוני בידי העובד בעל המניות ויש לבחון את חבות המס העולה ממנו.

אירוע שני:

מכירת יתרת המניות מהעובד-בעל המניות למעביד שאף הוא בעל מניות בחברה, (מכירת יתרת המניות בשיעור של 1% שנותרו בידי העובד בעל המניות)- המדובר בארוע מס במישור ההוני בידי העובד.

עולה השאלה מהי תמורת המכירה במקרה הנדון?

בנתוני השאלה צויין כי התמורה המבוקשת היא לפי שווי חברה של 3 מליון דולר, עם זאת צויין כי מיד לאחר מכן ימכור המעביד שאף הוא בעל מניות את מניותיו לפי שווי שוק של 6 מליון דולר-לא ברור כיצד שווי החברה הוכפל? וככל שזה אכן שווי החברה אזי רשויות המס יכולות להעלות את הטענה שגם המכירה של ה-1% מהעובד למעביד הינה בהתאם לשווי האמור ובפרט מאחר וציויין בנתוני השאלה כי המכירה של המעביד תעשה מיד לאחר המכירה של העובד.

בנוסף, המדובר במכירה בה מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים ולכן יש לתת את הדעת לסוגיית שווי החברה שתיגזור את סכום התמורה בגין המכירה בידי העובד.

לעניין שאלתך הנוגעת להעברת סיכוני המס אל המעביד- יודגש, ככל שהמעביד ישא בתשלומי המס עבור העובד-המדובר בגילום התמורה בגין מכירת מניותיו של העובד-כל תמורה בה ישא המעביד עבור העובד תהווה חלק מהתמורה שתיחשב כתמורה בידי העובד.

לא ברור מדוע לחייב את העובד במסגרת תלוש שכר, הרי מדובר במכירה בידי עובד בכובעו כבעל מניות ולא בכובעו כעובד ועל כן אין כל רלבנטיות לתת ביטוי למכירה האמורה במסגרת תלוש השכר.

 

להרשמה לעדכוני המס של עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני

תפריט נגישות